Osvedčovanie podpisov na listinách

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, Erika Ingeliová tel. 033/6450 107

Osvedčovanie podpisov na listinách

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt,
 • listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

Poplatok:    

 • 1,50 € za každý podpis                                            
 • 1,50 za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu spojené s viazaním voľných listov
 • 1,50 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu vykonané mimo úradnej miestnosti  

Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 3, písm. a), b) 

Lehota na vybavenie: na počkanie

Upozornenie:

 • neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je
  listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny
  napísané v českom jazyku,
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu,
 • osvedčovanie podpisu mimo budovy Obecného úradu v Čataji sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.

Zákonná úprava: § 4 ods. 2 a 3 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

Tlačivá na stiahnutie:
Čestné vyhlásenie
Splnomocnenie