Osvedčovanie listín

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, Erika Ingeliová tel. 033/6450 107

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas,
 • listinu, ktorú je potrebné osvedčiť (originál ) + čiernobielu fotokópiu listiny.

Poplatok: 

 • 1,50 € za jednu stranu originálu slovenského textu
 • 1,50 € za jednu stranu originálu českého textu


Smernica starostu obce - 
Správne poplatky vyberané obcou Čataj, Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, položka 2,  písm. b)

Lehota na vybavenie:  na počkanie

Upozornenie:

 • neosvedčujú sa farebné fotokópie listín,
 • neosvedčujú sa listiny, ktoré budú použité v zahraničí,
 • neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických
 • informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy,
 • geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy,
 • služobné preukazy a obdobné preukazy, listiny, ktoré sú napísané
 • v inom ako štátnom jazyku - to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 

Zákonná úprava: § 4 ods. 1 a 4 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.