Hlásenie trvalého pobytu

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovicová, tel. 033/6450 107

Hlásenie trvalého pobytu

 

K vybaveniu potrebujete:

  •  platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
  •  rodný list,                                                 
  •  sobášny list,
  •  doklad o rozvode,
  •  rodné listy detí, ak nemajú občiansky preukaz,
  •  platný cestovný doklad SR, alebo platné osvedčenie o štátnom občianstve SR , ak sa jedná o prihlásenie zo zahraničia
  •  doklad o oprávnení užívať byt:

-   list vlastníctva,  v prípade, že ste vlastníkom rodinného domu alebo bytu nájomná zmluva na dobu neurčitú v prípade, že ste nájomcom bytu
-   súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov a nájomcu, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkami ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením (vlastník domu alebo bytu alebo všetci spoluvlastníci predkladajú pri súhlase zároveň list vlastníctva, nájomca bytu nájomnú zmluvu na dobu neurčitú).
-   písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne (k prihláseniu je potrebné doložiť zároveň list vlastníctva a nájomnú zmluvu na dobu neurčitú ak dáva súhlas aj nájomca).

Poplatok:  bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: § 3 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 
Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o súhlase vlastníka, spoluvlastníka na prihlásenie občana na trvalý pobyt - fyzická osoba 
Potvrdenie o súhlase vlastníka, spoluvlastníka na prihlásenie občana na trvalý pobyt - právnická osoba