Zasadnutia 2016

Plán zasadnutí OZ obce Čataj na rok 2016
 
28. januára                 1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
                                   2. Voľba návrhovej komisie
                                   3. Kontrola plnenia uznesení
                                   4. Činnosť komisií pri OZ
                                   5. Rôzne
                                   6. Záver
  
25. februára               1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
                                   2. Voľba návrhovej komisie
                                   3. Kontrola plnenia uznesení
                                   4. Činnosť komisií pri OZ
                                   5. Rôzne
                                   6. Záver

 
31. marca                   1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
                                   2. Voľba návrhovej komisie
                                   3. Kontrola plnenia uznesení
                                   4. Činnosť komisií pri OZ
                                   5. Rôzne
                                   6. Záver
 
28. apríla                    1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
                                   2. Voľba návrhovej komisie
                                   3. Kontrola plnenia uznesení
                                   4. Činnosť komisií pri OZ
                                   5. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2015
                                   6. Rôzne
                                   7. Záver
 
26. mája                    1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
                                   2. Voľba návrhovej komisie
                                   3. Kontrola plnenia uznesení
                                   4. Činnosť komisií pri OZ
                                   5. Rôzne
                                   6.  Záver
 
30. júna                     1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
                                   2. Voľba návrhovej komisie
                                   3. Kontrola plnenia uznesení
                                   4. Činnosť komisií pri OZ
                                   5. Záverečný účet obce k 31.12.2015
                                   6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu
                                   7. Správa nezávislého audítora
                                   8. Plnenie rozpočtu obce za I. Q 2016
                                   9. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
                                 10. Rôzne
                                 11. Záver
 
25. augusta                1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
                                   2. Voľba návrhovej komisie
                                   3. Kontrola plnenia uznesení
                                   4. Činnosť komisií pri OZ
                                   5. Rôzne
                                   6.  Záver 
 
29. septembra             1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
                                   2. Voľba návrhovej komisie
                                   3. Kontrola plnenia uznesení
                                   4. Činnosť komisií pri OZ
                                   5. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2016
                                   6. Rôzne
                                   7. Záver          
 
27. októbra                 1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
                                   2. Voľba návrhovej komisie
                                   3. Kontrola plnenia uznesení
                                   4. Činnosť komisií pri OZ
                                   5. Rôzne
                                   6.  Záver
 
24. novembra             1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
                                   2. Voľba návrhovej komisie
                                   3. Kontrola plnenia uznesení
                                   4. Činnosť komisií pri OZ
                                   5. Rôzne
                                   6.  Záver
           
8.decembra                1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
                                   2. Voľba návrhovej komisie
                                   3. Kontrola plnenia uznesení
                                   4. Činnosť komisií pri OZ
                                   5. Plnenie rozpočtu obce za III. Q 2016                    
                                   6. Rozpočet obce Čataj na rok 2017 a výhľadové rozpočty na roky 2018 - 2019
                                   7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
                                   8. Plán zasadnutí OZ na rok 2017
                                   9. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017                
                                 10. Rôzne
                                 11. Záver       
 
  
V Čataji, 12.1.2016                                                                            Marta Tušová
                                                                                                          starostka obce