Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce je Ing. Peter Fülöp, PhD.
kontakt :  033 64 50 107 
email :       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zameranie kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
Zameranie kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
Zameranie kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 

Pôsobnosť hlavného kontrolóra
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór  je zamestnancom obce, plní okrem úloh uložených obecným zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:
vykonáva:

finančnú kontrolu v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. o kontrole a vnútornom audite,
 

predkladá

 • raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

 

vypracúva

odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred jeho schválením v OZ,

 

spolupracuje

 • so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

 

zabezpečuje

 • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení obce,
 • kontrolu plnenia uznesení OZ,
 • kontrolu dodržiavania interných predpisov obce.

 

koordinuje

 • kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a petícií,
 • vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,
 • prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly a sťažností,

 

vybavuje

 • sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

 

je povinný

 • vykonať kontrolu, ak ho o to požiada OZ,

 

zodpovedá

 • za plnenie úloh útvaru obecnému zastupiteľstvu. Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá kontrolnej činnosti upravujú §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.