Územný plán obce Čataj

Hlavné ciele, riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

Zákon č. 50/1976Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, § 11, odsek 2 s účinnosťou od 1.8.2000 ustanovuje povinnosť obce mať územný plán aj v prípade, keď nemá viac ako 2000 obyvateľov, ak treba riešiť koncepciu jej územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby.

Obec Čataj v doposial nemala územný plán. Obec predstavuje stavebno – územne vyzretú urbanistickú štruktúru, ktorej korene siahajú až do historického obdobia eneolitu ( 3. tisícročie p.n.l.). Od tých čias prosperovala ako typická poľnohospodárska obec. V rámci trnavského regiónu vytvorili jej obyvatelia špecifický, identický kultúrny ostrov so širokou škálou kultúrno – spoločenských a umeleckých prejavov. Komunálne a individuálne aktivity obyvateľstva pri formovaní stavebno – priestorového usporiadania obce svedčia o jeho pretrvávajúcej vitalite.

Obec si udržala charakter typickej radovej ulicovej dediny s prevažujúcou funkciou bývania. Poľnohospodárske družstvo poskytuje v meniacom sa spôsobe hospodárenia pracovné príležitosti len pre časť miestneho obyvateľstva. Väčšia časť obyvateľstva odchádza za prácou mimo obec. Pritom potenciál kvalitných podmienok pre bývanie, ako aj potenciál kultúrnej atraktivity (folklórna tradícia) a vinohradníckej atraktivity (Malokarpatská vínna cesta) je dostatočný na to, aby obec pripravovala a zabezpečovala svoj ďalší rozvoj nielen z hľadiska rozvoja bývania, ale aj z hľadiska rozvoja podnikateľskej aktivity miestneho obyvateľstva, spojenej s rozvojom cestovného ruchu a rekreácie. Základným nástrojom k uskutočneniu takéhoto rozvoja je územný plán obce.

Mapová časť celková ÚP:   Otvoriť alebo stiahnuť
 1.  ŠIRŠIE VZŤAHY - ING.ARCH.MARTA KROPILÁKOVÁ
 2.  KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA - ING. ARCH. MARTA KROPILÁKOVÁ
 3.  VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA - PUDOS PLUS s.r.o., ING. Ľ. ČIŽMÁR
 4.1.  VÝKRES RIEŠŠENIA VODNÉHO HOSPODÁRSTVA - ING. J.Ž ŽDÍMAL
 4.2  VÝKRES RIEŠŠENIA ZÁSOBOVANIA PLYNOM - W. WIRTH 
 4.3  VÝKRES RIEŠŠENIA TELEKOMUNIKÁCIÍ A ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU - ING. F. FONDRK
 4.4  CIVILNÁ OCHRANA - ING. Ľ. MILOŠOVIČOVÁ
 5.  VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, PRVKY ÚSES - ING. K. STANÍKOVÁ 
 6.  VÝKRES PERSP. POUŽITIA PPF NA NEPOLNOHOSPODÁRSKE ÚČELY - ING. K. STANÍKOVÁ
Mapová časť ÚP - SEKTOR 15:
Otvoriť alebo stiahnuť
 7.  VÝKRES KOMPLEXNÉHO URBANISTICKÉHO NÁVRHU - ING. ARCH. MARTA KROPILÁKOVÁ
 8.  VÝKRES DOPRAVNEJ OBSLUHY - PUDOS PLUS s.r.o., ING. Ľ. ČIŽMÁR
 9.1  VÝKRES RIEŠŠENIA VODNÉHO HOSPODÁRSTVA - ING. J.Ž ŽDÍMAL  
 9.2  VÝKRES RIEŠŠENIA ZÁSOBOVANIA PLYNOM - W. WIRTH   
 9.3  VÝKRES RIEŠŠENIA TELEKOMUNIKÁCIÍ A ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU - ING. F. FONDRK
 10.  VÝKRES PRIESTOROVEJ A FUNKČNEJ REGULÁCIE - ING. ARCH. MARTA KROPILÁKOVÁ 
 11.  VÝKRES PERSP. POUŽITIA PPF NA NEPOLNOHOSPODÁRSKE ÚČELY - ING. K. STANÍKOVÁ
 12.  CIVILNÁ OCHRANA - ING. Ľ. MILOŠOVIČOVÁ
 Textová časť - Územný plán obce Čataj Otvoriť alebo
stiahnuť               
 Titulná strana ÚP obce Čataj
 Titulná strana URBANISTICKÝ SEKTOR 15
 Obálka ÚP obce Čataj a URBANISTICKÝ SEKTOR 15
 Dokument SEKTOR 15 - ciele, riešenia, limity, návrhy a začlenenie stavieb
 Dokument ÚP Čataj - návrh ÚP, riešenie, analýza obyvateľstva, ochrana prírody, doprava
(TABUĽKA 1 - 4, nižšie)
Textová časť - Prílohy Otvoriť alebo stiahnuť    
 Výmera sektorov zastavaných plôch a zelene a výmera navrhovanej zástavby
 TABUĽKA 1 - BILANCIE ROZVOJOVÝCH PLÔCH
 TABUĽKA 2 - BILANCIE PRE NÁVRH TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY - bývanie, občianska vybavenosť, výroba, rekreácia  
 TABUĽKA 3 - STAV A NÁVRH ROZVOJA ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMOV
 TABUĽKA 4 - BILANCIE ZÁKLADNÝCH FUNKČNÝCH PLÔCH