Ohlásenie drobnej stavby

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ing. Anna Štofková,  tel. 033/6450 107

Potrebujete:

- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku

- jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaním / doklad o vzdelaní je potrebné doložiť/

- jednoduchý technický opis stavby

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, správcov komunikácií a príslušného cestného orgánu a podľa povahy prípadu stavebný úrad môže určiť stavebníkovi doložiť aj ďalšie doklady, prípadne môže určiť, že stavba podlieha stavebnému povoleniu a v tom prípade je potrebné žiadosť doplniť o doklady potrebné pre vydanie SP

- vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, a to aj vrátane nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Čataj 

Domové prípojky inžinierskych sietí: Domové prípojky sú drobné stavby. Platí to čo pre drobné stavby.

Upozornenie:
- žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov.
- s výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia obecného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

Správny poplatok: podľa položky 60a písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 • právnickú osobu ............................................................................................. 30 eur
 • fyzickú osobu .................................................................................................. 10 eur

 

Tlačivá na stiahnutie: 
Ohlásenie drobnej stavby

Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ing. Anna Štofková,  tel. 033/6450 107

Potrebujete:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe, resp. čestné vyhlásenie stavebníka, že je vlastníkom stavby
- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území ( podľa §57 odst. 4 stavebného zákona).
- výkresová dokumentácia, v bytových domoch statický posudok

Upozornenie:
- žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov
- stavebné úpravy možno začať až po doručení písomného súhlasu mestského úradu, že k úpravám nemá námietky

Udržiavacie práce možno vykonať ak obecný úrad do 30 dní odo dňa ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu.

Správny poplatok: podľa položky 60a písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 • právnickú osobu ............................................................................................. 30 eur
 • fyzickú osobu .................................................................................................. 10 eur

 

Tlačivá na stiahnutie: 
Ohlásenie udržiavacích prác

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ing. Anna Štofková,  tel. 033/6450 107

Potrebujete:
- v dvoch vyhotoveniach situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa návrh týka zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania a aj mapový podklad v mierke 1: 10 000 až 1: 50 000 s vymedzením hraníc územia a širších vzťahov (účinkov)k okoliu
- v dvoch vyhotoveniach dokumentácia pre územné rozhodnutie
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Prešov (napr. záväzné stanovisko odd. hlavného architekta a územného plánovania, odd. dopravy, energetiky a životného prostredia, posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove, rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava, pracovisko Košice stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, zložiek ŠVS, OO, OH, OP a TK, EIA, Obvodného úradu Prešov, odboru krízového riadenia a CO. Príslušného cestného správneho orgánu podľa triedy dotknutej komunikácie , iné stanoviská predpísané osobitnými predpismi)
- vyjadrenia dotknutých orgánov správcov inžinierskych sietí
- aktuálne doklady o vlastníckych vzťahoch k pozemkom, ktoré budú dotknuté navrhovanou stavbou vrátane inžinierskych sietí (list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace)
- aktuálna snímka z katastrálnej mapy ( nie staršia ako 3 mesiace)
- písomný súhlas vlastníkov nehnuteľností podľa § 38 stavebného zákona v ktorom prehlásia, že súhlasia s vydaním ÚR , na nehnuteľnostiach, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby, vrátane inžinierskych sietí (v prípade, že navrhovateľ nemá k pozemkom vlastnícke práva)

Upozornenie: rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Správny poplatok: podľa položky 59 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 

 • právnickú osobu ............................................................................................. 100 eur
 • fyzickú osobu .................................................................................................. 40 eur

Povolenie na odstránenie stavby

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ing. Anna Štofková,  tel. 033/6450 107

Potrebujete:
- aktuálny doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo k stavbe alebo k pozemkom - nie starší ako 3 mesiace 
- snímku z katastrálnej mapy - nie staršiu ako 3 mesiace
- technologický opis prác vypracovaný stavebným dozorom, alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
- v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania
- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
- pri odstraňovaní stavby svojpomocne uviesť meno a adresu stavebného dozora
- pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonáva odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
- fotodokumntácia.

Upozornenie: Rozhodnutie o návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, položka 62 písm. a) ods. 2 na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) 

 • právnickú osobu ............................................................................................. 50 eur
 • fyzickú osobu .................................................................................................. 20 eur

 

Tlačivá na stiahnutie: 
Búracie povolenie

Stavebné povolenie

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ing. Anna Štofková,  tel. 033/6450 107

Potrebujete:
- právoplatné územné rozhodnutie (ak bolo vydané)
- aktuálne doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby -list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace
- aktuálnu snímku z katastrálnej mapy, nie staršiu ako 3 mesiace
- v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Prešov (napr. záväzné stanovisko odd. hlavného architekta mesta a územného plánovania, odd. dopravy, energetiky a životného prostredia, rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu - vydané OÚ Prešov, poľnohospodárskym a lesným odborom, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho úradu SR, odboru dráhový stavebný úrad, stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, stanoviská Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o ŽP, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkového a lesného odboru, odboru krízového riadenia, stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. PBaH Košice)
- mená a adresy účastníkov konania
- doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
- ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

Upozornenie: rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, položka 60, písm. a) a b): 

 1. Rodinné domy ........................................... 50 €.
 2. Bytové domy ............................................. 200 €.
 3. Stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)

- so zastavanou plochou do 25 m2......................... 25 €.
- so zastavanou plochou nad 25 m2....................... 50 €.
  

Tlačivá na stiahnutie: 
Stavebné povolenie