Osvedčovanie listín

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, Erika Ingeliová tel. 033/6450 107

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas,
 • listinu, ktorú je potrebné osvedčiť (originál ) + čiernobielu fotokópiu listiny.

Poplatok: 

 • 1,50 € za jednu stranu originálu slovenského textu
 • 1,50 € za jednu stranu originálu českého textu


Smernica starostu obce - 
Správne poplatky vyberané obcou Čataj, Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, položka 2,  písm. b)

Lehota na vybavenie:  na počkanie

Upozornenie:

 • neosvedčujú sa farebné fotokópie listín,
 • neosvedčujú sa listiny, ktoré budú použité v zahraničí,
 • neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických
 • informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy,
 • geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy,
 • služobné preukazy a obdobné preukazy, listiny, ktoré sú napísané
 • v inom ako štátnom jazyku - to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 

Zákonná úprava: § 4 ods. 1 a 4 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

Osvedčovanie podpisov na listinách

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, Erika Ingeliová tel. 033/6450 107

Osvedčovanie podpisov na listinách

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt,
 • listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

Poplatok:    

 • 1,50 € za každý podpis                                            
 • 1,50 za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu spojené s viazaním voľných listov
 • 1,50 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu vykonané mimo úradnej miestnosti  

Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 3, písm. a), b) 

Lehota na vybavenie: na počkanie

Upozornenie:

 • neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je
  listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny
  napísané v českom jazyku,
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu,
 • osvedčovanie podpisu mimo budovy Obecného úradu v Čataji sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.

Zákonná úprava: § 4 ods. 2 a 3 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

Tlačivá na stiahnutie:
Čestné vyhlásenie
Splnomocnenie

Osvedčovanie podpisov na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, Erika Ingeliová tel. 033/6450 107

Osvedčovanie podpisov na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt,
 • listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

 

Poplatok: 1,50 €  + kolok v hodnote 4,00 €

Správne poplatky vyberané na základe zákona č. 465/2008 Z.z. Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 3, písm. c)

Lehota na vybavenie: osvedčenie podpisu na žiadosti na počkanie + lehota GP SR

Upozornenie:

 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčení podpisu,
 • k žiadosti o odpis z registra trestov musí oprávnená osoba, uchádzač a zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby, priložiť potvrdenie, že je zamestnancom, resp. uchádzačom o zamestnanie v SBS alebo TS.

 

Zákonna úprava: § 10 ods. 3 a § 13 zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Formulár žiadosti:
žiadosť o výpis a odpis z registra trestov dostanete priamo na úrade.