Školská jedáleň - ZŠ

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné do 8:00 hodiny.

Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania počas nemoci, pri odchode zo školy a pod.. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na dieťa/žiaka v hmotnej núdzi.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Telefón: 033 64 50 180
Vedúca jedálne: Dáša Takáčová
Adresa:
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
900 83 Čataj 113

Základná škola

Najstaršia zmienka o škole v Čataji je z roku 1617.Až do roku 1945 v obci pôsobili evanjelická ľudová škola a rímskokatolícka ľudová škola na cirkevnom základe. Poštátnením a zlúčením dvoch miestnych cirkevných škôl vznikla štátna ľudová škola.V roku 1948 sa zriadila v obci stredná meštianska škola. Po zlúčení národných a stredných škôl vznikla v roku 1952 osemročná stredná škola.  Od roku 1960 bola osemročná stredná škola zmenená na základnú deväťročnú školu. V roku 1975 dostala názov Základná deväťročná škola s roč. 1.- 5. a neskôr Základná  škola s roč. 1.- 4.
 

Materská škola

Prvé náznaky výuky a starostlivosti o deti predškolského veku prebiehali v tzv. nedeľnej škole pri. ev. cirkevnom zbore. V roku 1948 vzhľadom na to, že družstvo potrebovalo naliehavo v čase žatevných prác i prácu žien, zriadilo poľnohospodársky útulok pre deti mladšieho veku. Od roku 1952 bol už útulok celoročný, ktorý viedli ženy bez pedagogického vzdelania.V roku 1957 sa zmenil na materskú školu.