Katarínska zábava

Pozvánka na zasadnutie OZ

Zberný dvor

Pozvánka na zasadnutie OZ

SLOVAKIA MX – QUARD

Pozvánka na zasadnutie OZ

Dotazník pre tvorbu podkladov stratégie ISRÚ/CLLD

Vážený spoluobčania,
Naša obec, ako člen Malodunajska, sa plánuje uchádzať o štatút MAS (Miestna akčná skupina).
Miestna akčná skupina (MAS) združuje predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom spoločne riešiť problémy.